گنجشکک اشی مشی

برای روز میلاد تن تو

حسن کودکان برای بزرگترها

حسن بزرگی که کودکان برایتان به ارمغان میاورند این است که سرعت شما را کم می کنند وهنگامی که سرعتتان کم شد متوجه خوشی های کوچک جدیدی می شوید اوقاتی را که با کودکتان می گذرانید هرگز هدر رفته به حساب نیاورید.   ...
9 دی 1392