گنجشکک اشی مشی

خدای خوبم,ممنونم.........ممنون!

امروز ,ساعت 3 بعداز ظهر .دقیقا موقع استراحتمون بود, که یه دفه یه صدای بلند به گوشمون خورد ; صدای شیشه .........شکستن ظرف......... و افتادن و ریختن چیزی!!! بله .........صدای افتادن کمد یسنا بود رو خود یسنا! باورم نمیشد............ !با شنیدن صدا خودمو که تو اتاق بغلی بودم با جیغ و و حشت رسوندم تو اتاق یسنا ... سر و گردن یسنا زیر کمد بود! و گریه میکرد ... نمیدونم چطوری کمد رو از رو سرش برداشتم... !  توقع دیدن یه صورت خونین و مالین و یه گردن شکسته رو داشتم...!     ولی قربونش برم خدا رو ...     بچم هیچیش نشده بود !!!  قسمت دکور کمدش که سبکه افتاده بود رو سرش... باورم نمیش...
23 خرداد 1394
1