گنجشکک اشی مشی

گیلاس نوبری

  امسال که فصل گیلاس رسید عکس العمل یسنا وقتی دوباره بعد یک سال چشمش افتاد به گیلاس; اااااا مامان ازیناس!!! اسمش چی بود؟ اهان یادم اومد... گالوس ! نه! گیلوس! نه! گالاس! نه! لاگیس! نچ..... مامان کمک کن دیگه اسمش یادم نمیاد...!     ...
21 خرداد 1395
1