گنجشکک اشی مشی

تولد...

یه ده روزی میشه که مهمون دارم، مامان فاطمه مریضه ،بنده خدا تا پای مرگ رفت و خدا رو شکر برگشت ،از وقتی هم که مرخص شدن خونه ماین ،تو این مدت دوتا اتفاق خوب هم افتاده مهمترش بدنیا اومدن دختر خاله زهرایه روز دوشنبه ۲۵اردیبهشت و اتفاق دیگه اولین سالگرد تولد آرشی مامان تو ۲۶ اردیبهشت ....چه تداخل جالبی تاریخ تولدشون یک روز اختلاف داره.... برنامه ریزی کرده بودم که برا تولد ترانه کوچولون بریم شهرستان پیش خانوادم که متاسفانه مشکل قلبی ناگهانی مامان فاطمه مانع شد،و اینجور شد که هنوز دختر ته تغاری خاله زهرا رو از نزدیک ندیدم اما در هر شرایطی از تولد پسر خودم نگذشتم...برا بچم تولد گرفتیم ...اونم چه تولدی!چون مریض دار بودیم فرصت کادو خریدن که نبود از ط...
29 ارديبهشت 1396
1