گنجشکک اشی مشی

تفاهم دندونی

همچنان بعد از گذشت یکسال و دو ماه هنوووووز آرش دندون در نیاورده...و منو چشم انتظاری میده. فقط یه دوهفته ای میشه که لثه هاش ورم کرده و تازگیا یه خورده سفتی و سفیدی از تو لثه معلومه اما هنوز این گل پامچال ما بیرون نیومده و باعث چشم انتظاری بیشتر من شده بطوری که هرچز موقع خندیدن و گریه آرش ذل میزنم به لثه ش و اونو واکاوی میکنم،اما دریغا.... و ازون طرف یک ماهی میشه که دندون یسنا لق شده و دندون جدیدش از پشت اون سر زده،و امشب در سن پنج سال و پنج ماهگی اولین دندون یسنا افتاد. دندون لق یسنا این روز آخری یسنا رو حسابی پکرکرد،و وقتی بهش گفتم امروز فردای که دندونت بیوفته،از ترس یا استرس ،رفته بود تو خودش و کم حرف شده بود،و اگرم حرفی میزد راجع به ...
15 تير 1396
1