یسناگلییسناگلی، تا این لحظه: 7 سال و 11 ماه و 12 روز سن داره
آرش کوچولوآرش کوچولو، تا این لحظه: 3 سال و 8 ماه و 9 روز سن داره

گنجشکک اشی مشی

لغات جدید آرش جونم

اینم لغات جدیدت که تو سن دو سال و نیم میگی پاتوکن:بادکنک شیگ:ریختو تمام مشقتات فعل ریخت شیگم.شیگی.شیگ پپر:بپر پشاکی:پلاستیک تتر:دفتر مماد:مداد پته کوته:برنامه کودک توکت:تشک ززازه:زرافه تنکش نانک:ترسناک لوشن:لطفا نخاشی توکتار:خودکار برَرون:مهربون بشَرنانین:بفرمایین  
12 بهمن 1397
1