گنجشکک اشی مشی

پسر شیرین زبون

پسرم انقد شیرین زبون آخه یه جوری حرف میزنه حرف میزنه که آدم دلش غش میره ​​​​​​ خاله زهرا رو میگه زالا آقا اگه نصف شب تو عالم خواب پای آبجی بیوفته روش همون موقع تو خواب داد میزنه آبدی ندُن​ تازگیا هم که عشق موتور شده ‌و تو خونه ازین سر به اون گاز میده میدوه و میگه مورتوی قان قان ماسین منه گذا منه  اینا هم دفاعیه های آرش خان در مقابل یسنایه  مدام هم ببسی لولی ینی بستنی رولی درست میکنه چیزی هم که میخواد که اسمشو ندونه میگه ازینی بجای ازینا ...
1 خرداد 1397
1