یسناگلییسناگلی، تا این لحظه: 7 سال و 11 ماه و 12 روز سن داره
آرش کوچولوآرش کوچولو، تا این لحظه: 3 سال و 8 ماه و 9 روز سن داره

گنجشکک اشی مشی

علاقه،اراده،پیروزی

یکی از قابلیتها و چیزهای مورد علاقه یسنا که تازه کشف شده ؛"طناب زدنه" تو مدرسه شون زنگ ورزش استفاده کرده بود و عاشقش شده بود ولی بلد نبود بزنه ،دو هفته پیش به اصرار خودش براش یه طناب خریدم. چپ میره ،راست میره، طنابش دستشه! الانم تو کلاسشون شده یکی از سرگروه های طناب زنی و مسئول آموزش طناب زنی به سه تا از هم کلاسیاش شده! واز این بابت در پوست خودش نمی گنجد!
25 دی 1398

لغات جدید آرش جونم

گوپسند:گوسفند لاک کشت انتماخ:انتخاب نفممی:نمیفهمی نوقاب:عقاب آقایونوس:اقیانوس بره:میره رسنا:یسنا میمان:میمون تسماح:تمساح مزغ:مغز چیکار:شکار برب:ببر قردت:قدرت وقتی چیز بامزه ای میگی سعی میکنم یادم بمونه که اینجا بنویسم ولی وقت نمیشه الانم که اومدم بنویسم کلمه هات یادم رفته
24 دی 1398

رستم زمانه

تو رستم زمانه برایمان بودی ! اما چه میدانستی که دیو زمانه ترسوتر از آن است که رودر رو بجنگد ، و از پشت خنجر میزند!   ...
16 دی 1398
1